Disclaimer en AVG 25-05-2018

Disclaimer/Vrijwaring/AVG

De praktijken en gebruikers van het VedaPulse systeem zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de meting, gestelde diagnose en de door de therapeut,- arts,- centra,- voorgeschreven medicatie, het gebuik van het VedaPulse systeem in zijn of haar praktijk en de daaruit eventueel voortvloeiende problemen of klachten bij cliënten of patiënten zijn geheel voor risico van de behandellaar en/of hij of zij die het VedaPulse systeem bedient. De verkoper/importeur kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. De informatie op deze website is bedoeld voor artsen en therapeuten, en mag niet worden gekopieerd of op welke andere manier dan ook niet zonder toestemming van RomedGezond worden gebruikt. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend inclusief type en schrijffouten.

Aansprakelijkheid

De ontwikkelaarauteur, eigenaar of webmaster van deze website kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan de juistheid, volledigheid of effectiviteit. Lezers die gebruik maken van de informatie op deze site of deze informatie toepassen, doen dit geheel op basis van eigen risico. De ontwikkelaarauteur, eigenaar of webmaster aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of op welke manier dan ook verband kan houden met het gebruik van deze website. Wij nemen geen systemen retour een betalen ook geen, eventueel verkeerd gekochte modulen, retour. In overleg met BiokVant wordt bekeken op welke manier een klacht eventueel is op te lossen.

Door gebruik te maken van de informatie op deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Linken naar andere websites:

Op deze site vindt u een aantal links naar andere websites. De ontwikkelaarauteur, eigenaar of webmaster van deze website is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de manier waarop deze website omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Komt u op deze website onjuistheden tegen, dan stellen wij het zeer op prijs, indien u de redacteur van deze site daarvan op de hoogte wilt stellen.

Privacy

Wij respecteren uw privacy betreffende informatie die u over uzelf geeft op deze website. De door u verstrekte gegevens worden noch verhuurd, noch verkocht, noch op enige andere wijze doorgegeven aan andere mensen of bedrijven.
Gegevens kunnen wel worden uitgeleverd als daar in een juridisch proces wettelijk om gevraagd wordt, wanneer het nodig is als verdediging tegen strafrechtelijke aantijgingen, of in situaties waarin wij onze wettelijke rechten beschermen.

AVG 25-05-2018

VedaPulse Benelux, gevestigd aan Jol 1429, 8243 EEN Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vedapulse.nl Jol 1429, 8243 Lelystad Tel: 0640771391
Rob Verheij is de Functionaris Gegevensbescherming van VedaPulse Benelux Hij/zij is te bereiken via info@robverheij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VedaPulse Benelux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vedapulse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VedaPulse Benelux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming:

VedaPulse Benelux neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VedaPulse Benelux) tussen zit. VedaPulse Benelux gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VedaPulse Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden:

VedaPulse Benelux deelt uw persoonsgegevens NIET met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VedaPulse Benelux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VedaPulse Benelux uw persoonsgegevens NIET aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Mailchimp nieuwsbrieven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

VedaPulse Benelux gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vedapulse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VedaPulse Benelux zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. VedaPulse Benelux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VedaPulse Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vedapulse.nl

error: Inhoud is beveiligd
Vraag een gratis demo aan!